Đáp ứng đầy đủ phương pháp tính giá thành cho Doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực

Phần mềm cung cấp đầy đủ các phương pháp tính giá thành: Giản đơn, Hệ số, Tỷ lệ, Định mức, Phân bước liên tục. Phần mềm cho phép tính giá thành cho từng sản phẩm, đơn hàng, công trình hoặc hợp đồng.

 

KHAI BÁO ĐỐI TƯỢNG TẬP HỢP CHI PHÍ

Cho phép khai báo đối tượng tập hợp chi phí theo từng phương pháp tính giá thành. Phần mềm giải thích từng loại đối tượng tập hợp chi phí áp dụng với phương pháp tính giá thành nào để kế toán biết và lựa chọn.

 

TỰ ĐỘNG TỔNG HỢP CHI PHÍ PHÁT SINH TRỰC TIẾP

Khi tính giá thành, chương trình sẽ tự động tổng hợp các chi phí phát sinh trực tiếp (thông thường chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp) cho từng đối tượng tập hợp chi phí.

 

TỰ ĐỘNG PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

Với những chi phí phát sinh chung cho nhiều thành phẩm hay nhiều giai đoạn (như chi phí Khấu hao TSCĐ, chi phí phân bổ CCDC…) thì chương trình tự động tổng hợp và phân bổ cho các đối tượng tập hợp chi phí để tính giá thành.

Tính giá thành nhanh chóng hơn với MISA SME.NET

Tự động tính giá thành

Tự động tính giá thành theo từng phương pháp và tự động cập nhật giá thành từng sản phẩm cho những lần nhập kho, xuất kho

Đánh giá sản phẩm dở dang theo nhiều phương pháp

Cho phép đánh giá sản phẩm dở dang theo: Sản phẩm hoàn thành tương đương; Theo nguyên vật liệu trực tiếp; Theo định mức

Đầy đủ sổ sách theo quy định

Cung cấp các báo cáo giá thành theo đúng quy định của nhà nước: Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ,… và nhiều báo cáo quản trị khác như: Sổ chi tiết tài khoản thống kê theo đối tượng tập hợp chi phí… và theo từng tài khoản chi phí, tổng hợp lãi lỗ theo công trình

Tự động kết chuyển chi phí

Tự động kết chuyển chi phí sản xuất theo từng đối tượng tập hợp chi phí sang tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (154) để tính giá thành sản phẩm, tự động nghiệm thu các công trình vụ việc, đơn hàng, hợp đồng

Giảm giá trực tiếp cho khách hàng đăng ký ngay hôm nay

Gọi Ngay Để Nhận Khuyến Mãi Mới Nhất: 0917.757.227 –  0918.437.227

Nghiệp vụ giá thành giản đơn – Phần mềm Misa Misasoft

 

Nghiệp vụ tính giá thành theo hợp đồng bán – Phần mềm Misa Misasoft

 

Nghiệp vụ tính giá thành theo đơn hàng – Phần mềm Misa Misasoft