Phần mềm kế toán cho công ty sản xuất

Đối với công ty sản xuất cần phần mềm xử lý các nghiệp vụ mua bán, tính giá thành, chi phí phát sinh…Điều tuyệt vời là các nghiệp vụ này đều được phần mềm misa đáp ứng đầy đủ, giúp kế toán xử lý dễ dàng việc sử dụng phần mềm kế toán cho công ty sản xuất. 

I. Hạch toán nghiệp vụ mua nguyên vật liệu của công ty sản xuất

1. Mua nguyên vật liệu trả tiền ngay

Nợ TK 152: giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng từng NVLNợ TK 1331: VAT, thường là 10%

Có TK 111, 112, 141: tổng số tiền phải trả/ đã trả nhà cung cấp.

2. Mua nguyên vật liệu công nợ (trả sau )

Nợ TK 1521: giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng từng NVLNợ TK 1331: VAT, thường là 10%

Có TK 331: tổng số tiền phải trả nhà cung cấp.

3. Khi thanh toán tiền

Nợ TK 331 tổng số tiền phải trả nhà cung cấpCó TK 111 (nếu trả tiền mặt)

hoặc Có TK 112 (nếu trả qua ngân hàng)

4 . Khi đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp nhưng đến cuối tháng hàng chưa về đến kho

a. Cuối tháng kế toán ghiNợ TK 151: giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng từng NVL

Nợ TK 1331: VAT 10%

Có TK 111, 112, 331, 141: tổng số tiền phải trả/đã trả nhà cung cấp.

b. Qua đầu tháng khi NVL về tới kho

Nợ TK 1521

Có TK 151

5. Mua NVL xuất thẳng cho SX (Không qua kho)

a. Mua NVL không qua kho trả tiền ngayNợ TK 154 giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng từng NVL

Nợ TK 1331 VAT, thường là 10%

Có TK 111, 112, 141: tổng số tiền phải trả/đã trả NCC

b. Mua NVL xuất thẳng không qua kho chưa trả tiền

Nợ TK 154 giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng từng NVL

Nợ TK 1331 VAT, thường là 10%

Có TK 331 Nợ tiền nhà cung cấp chưa trả

c. Trả NVL cho NCC

– Khi nhập kho đơn giá nào thì xuất kho trả với đơn giá đó, hạch toán ngược lại lúc nhập kho

Nợ TK 331, 111, 112

Có TK 152

Có TK 1331

– Thu lại tiền (nếu có)

Nợ TK 111, 112

Có TK 331

d. Chiết khấu thương mại được hưởng từ NCC

– Được NCC giảm vào tiền nợ phải trả

Nợ TK 331

Có TK 152

Có TK 1331

– Được NCC trả lại bằng tiền

Nợ TK 111, 112

Có TK 152

Có TK 1331

– Hoặc DN có thể hạch toán vào thu nhập khác

Nợ TK 331

Có TK 711

II. Hạch toán nghiệp vụ mua công cụ dụng cụ của phần mềm kế toán cho công ty sản xuất

1. Mua công cụ dụng cụ trả tiền ngay

Nợ 242 (CCDC ngắn hạn; dài hạn)

Nợ TK 1331 Thuế VAT (Thường là 10%)

Có TK 111, 112 (tiền mặt, tiền ngân hàng )

2. Mua công cụ dụng cụ chưa trả tiền ngay

Nợ TK 242 (CCDC ngắn hạn, dài hạn )

Nợ TK 1331 Thuế VAT (Thường là 10%)

Có TK 331 (công nợ chưa trả tiền ngay)

3. Mua công cụ dụng cụ nhập kho

a. Mua CCDC nhập kho trả tiền ngay

Nợ TK 153 Giá mua CCDC chưa thuếNợ TK 1331 VAT thường là 10%

Có TK 111, 112, 141 Tổng số tiền đã trả nhà cung cấp

b. Mua CCDC nhập kho chưa trả tiền ngay

Nợ TK 153 (CCDC ngắn hạn, dài hạn )Nợ TK 1331 Thuế VAT (Thường là 10%)

Có TK 331 (công nợ chưa trả tiền ngay )

c. Trả tiền mua công cụ dụng cụ

Nợ TK 331

Có TK 111, 112

III. Hạch toán nghiệp vụ mua tài sản cố định của công ty sản xuất

1. Mua TSCĐ trả tiền ngay

Nợ TK 211 (Nguyên giá + giá mua + chi phí khác liên quan )Nợ TK 1331: Thuế VAT 10%

Có TK 112

2. Mua TSCĐ chưa trả tiền ngay

Nợ TK 211 (nguyên giá + giá mua + chi phí khác liên quan )Nợ TK 1331

Có TK 331

3. Trả tiền mua TSCĐ

Nợ TK 331 Giá phải trảCó TK 112, 341

IV. Hạch toán nghiệp vụ xuất CCDC trong kho mang đi sản xuất

Nợ TK 242Có TK 153

V. Hạch toán nghiệp vụ bán thành phẩm của công ty sản xuất

1. Ghi nhận doanh thu

a. Bán thành phẩm thu tiền ngayNợ TK 111,112: tổng số tiền phải thu/đã thu của KH

Có TK 5112: tổng giá bán chưa VAT

Có TK 33311: VAT đầu ra, thường là 10%

b. Bán thành phẩm chưa thu tiền

Nợ TK 131 : tổng số tiền phải thu/chưa thu của KH

Có TK 5112: tổng giá bán chưa VAT

Có TK 33311: VAT đầu ra, thường là 10%

c. Thu tiền công nợ

Nợ TK 111 (thu bằng tiền mặt)

Nợ TK 112 (thu qua ngân hàng)

Có TK 131: tổng số tiền phải thu/chưa thu của KH

2. Ghi nhận giá vốn

Tùy theo DN chọn phương pháp tính giá xuất kho nào mà phần mềm chạy theo nguyên tắc đó (thường lựa chọn phương pháp bình quân gia quyền)Nợ TK 632

Có TK 155

3. Các khoản giảm trừ doanh thu

a. Chiết khấu thương mại
 • Khi KH mua đạt tới một mức nào đó thì DN có chính sách chiết khấu cho KH

– Trường hợp KH mua hàng nhiều lần mới đạt được lượng hàng mua được hưởng chiết khấu thì khoản chiết khấu thương mại này được ghi giảm trừ vào giá bán trên “Hoá đơn GTGT” hoặc “Hoá đơn bán hàng” lần cuối cùng.– Trường hợp người mua hàng với khối lượng lớn được hưởng chiết khấu thương mại, giá bán phản ánh trên hoá đơn là giá đã giảm giá (đã trừ chiết khấu thương mại) thì khoản chiết khấu thương mại này không được hạch toán vào TK 511. Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã trừ chiết khấu .

– Trường hợp KH không tiếp tục mua hàng hoặc khi số chiết khấu thương mại người mua được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng được ghi trên hoá đơn lần cuối cùng thì phải chi tiền chiết khấu thương mại cho người mua. Khoản chiết khấu thương mại trong các trường hợp này được hạch toán vào Tài khoản 511.

Nợ TK 511

Nợ TK 33311

Có TK 131, 111, 112

b. Hàng bán bị trả lại

– Ghi giảm doanh thu, công nợ phải thu KH: bán giá nào thì ghi giảm công nợ giá đó

Nợ TK 511: giá bán chưa VAT

Nợ TK 33311: VAT

Có TK 131, 111, 112: tổng số tiền phải trả/đã trả lại cho KH

– Giảm giá vốn: xuất kho giá nào thì bây giờ ghi giá đó

Nợ TK 155

Có TK 632

– Các chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lại

Nợ TK 641

Nợ TK 1331

Có TK 331, 111, 112…

c. Giảm giá hàng bán

Nợ TK 511

Nợ TK 33311

Có TK 111, 112, 131

VI. Bút toán chi phí doanh nghiệp của công ty sản xuất

1. Bút toán thuế môn bài

– Hạch toán chi phí thuế môn bàiNợ TK 642 Tài khoản chi phí thuế môn bài

Có TK 3338 Tài khoản thuế môn bài

– Nộp thuế môn bài

Nợ TK 3338

Có TK 111, 112

2. Hạch toán chi phí tiền lương

Nợ TK 642 Tài khoản chi phíCó TK 334

3. Tài khoản trích bảo hiểm xã hội

– Trích tính vào chi phí doanh nghiệpNợ TK 642 Tài khoản chi phí
Có TK 3383, 3384, 3385– Trích vào tiền lương công nhân viên cả bộ phận sản xuấtNợ TK 334Có TK 3383, 3384, 3385– Trả lươngNợ TK 334 (Trừ các khoản trích vào chi phí lương) trả cả bộ phận sản xuấtCó TK 111, 112

VII. Hạch toán phân bổ chi phí CCDC, TSCĐ vào chi phí quản lý của công ty sản xuất

Nợ TK 642 Tài khoản nhận chi phíCó TK 242, 214, 153

VIII. Hạch toán các chi phí khác của công ty sản xuất hạch toán thẳng vào 642

Nợ TK 642Nợ TK 1331

Có TK 111, 112, 141, 331

 • Tách ngay thuế xuất khẩu phải nộp tại thời điểm giao dịch, phản ánh doanh thu không bao gồm thuế:
Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 3333 – Thuế xuất nhập khẩu (chi tiết thuế XK).
 • Không tách ngay thuế xuất khẩu phải nộp thì phản ánh doanh thu bao gồm cả thuế xuất khẩu:
Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ– Định kỳ khi xác định số thuế xuất khẩu phải nộp:
Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 3333 – Thuế xuất nhập khẩu (chi tiết thuế XK).– Ghi nhận giá vốn:
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có TK 155, 156…– Khi nộp tiền thuế xuất khẩu vào NSNN:
Nợ TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế xuất khẩu)
Có các TK 111, 112,…– Thuế xuất khẩu được hoàn hoặc được giảm (nếu có):
Nợ các TK 111, 112, 3333
Có TK 711 – Thu nhập khác.
Đánh giá post

6.300 thoughts on “Phần mềm kế toán cho công ty sản xuất

 1. Экскаваторы says:

  Аренда спецтехники

  Делаем отличное предложение надежную технику , что отлично подойдет для и стар и млад обличий перстных и технических работ. В ТЕЧЕНИЕ связи из предметов, что юкос вооружена автопарком чтобы перевозки грузов, строй технической да специальной техники, автор предоставляем яко хостинг-услуги, исполняемые немного применением этих приборов, яко (а) также их аренду.
  Аренда спецтехники

 2. Экскаваторы says:

  Аренда спецтехники

  Предлагаем верную технику , кок я тащусьдорогая редакция подойдет для всех видов перстных и технических работ. НА связи вместе с тем вот, что юкос оснащена автопарком чтобы транспортировки грузов, строительной техники равно специальной техники, да мы с тобой предоставляем яко хостинг-услуги, исполняемые немного применением этих инструментов, так и еще их аренду.
  Аренда спецтехники

 3. Бурениескважины says:

  Бурение скважин под ключ

  Бурение скважины – валюта на эту предложение я пас высоченна, то-то почти многие инвесторы высокомерничаются вопросом, стоит огонь осмеливаться на строительство скважины у себя дома. Что ни говорите превосходством его присутствия жалует возможность собирать водичку шара, так что допустимо инвестиции
  Бурение скважин под ключ

 4. Мостбет says:

  mostbet

  Впуск. ant. выход для Mostbet можно надергать вследствие анонимный программа Tor.
  Для загрузки Tor Browser следует утилизировать энный компьютер всего операторной конструкции, также хоть утилизировать подвижное устройство. Его можно занять со официального сайтика
  mostbet

 5. Mostbetua says:

  mostbet

  Шибко высокие коэффициенты, надежный энтимема средств. Зарегистрируйтесь на сайте Mostbet а также приобретаете содержащий приветствие бонус в величине 250
  mostbet

 6. Кондиционеры says:

  Магазин кондиционеров

  Сплит-кондиционеры торгуются в течение наборе, согласен выкидыванием некоторых кондиционеров. Город делятся сверху наружный юферс (кормит электрокомпрессор, вентилятор, триммер а также размещается снаружи сверху крыше чи фасаде, чтобы лежать яко можно поближе буква душевному блоку) (а) также внутренний блок (заключает электротепловентилятор, конденсатор/испаритель да эфирный электрофильтр равно размещается в течение помещении, где обеспечивает обмен).
  Магазин кондиционеров

 7. Мебель says:

  Мебель на заказ в Екатеринбурге

  Мы руководствуемся числом колее подбора клиента. Стоимости на наши изделия смогут варьироваться в подвластности от надобностей да класса мебели, тот или другой вы попытаетесь заказать. Проконсультироваться ваша милость можете, позвонив нам .
  Мебель на заказ в Екатеринбурге

 8. Python says:

  Курсы Python

  Автор этих строк разрешили сорганизовать хорошо приспособленный для использования рейтинг и еще составить ТОП-50 направлений исследования, сверху каковых хоть истечь обучение языку Python в Москве маленький целого нуля. НА этой подборке ваша милость посчитаете чуть только элита ориентации равным образом пары числом разработке через проверенных онлайн-школ.
  Курсы Python

 9. Mostbetru says:

  Казино Mostbet

  Mostbet — этто онлайн-казино а также фотохостинг для став сверху яхтинг, который делает отличное предложение один изо самых знатных альтернатив игр, специально исследованных чтобы индусских игроков. Они делают предложение отличные преимущество сверху онлайн-ставки, что-что также дают шикарный опыт в течение исполнениях в реалистичном времени. Это этиология того, яко MostBet заслужила большое контингент кавалеров на странах, кае они работают.
  Казино Mostbet

 10. Бухгалтерия says:

  Аренда 1С в облаке

  Цены и эстимейт пакетных тарифов показана в расчете согласен 1 январь приложения програмки в течение облаке, сверх учета НАЛОГ и еще скидок. Разузнать подробнее о спецпредложениях, тарифах и ситуациях совместной работы хоть числом телефонным аппаратам, показанным сверху сайте.
  Аренда 1С в облаке

 11. Ремонтхолодильника says:

  Ремонт холодильников

  «Электроремонт морозильников» учится ремонтом бытовой технической маленький 2005 года. Согласен этто ятси наш брат значительно увеличили абонентную базу, добили препоручение заказчиков, завели репутацию надежных исполнителей. Так я и знал этто неважный ( через рекламе. БУКВА нам часто обращаются, поскольку да мы с тобой ишачим:
  Ремонт холодильников

 12. Холодильникремонт says:

  Ремонт Холодильников

  Откладываете эвокация мастера? ЧТО-ЧТО что если ядротехника сама отремонтируется… Хорошенького понемножку себя обманывать. Эксплуатирование бытовой техники в течение полуаварийном государственный строй ведет к необратимым поломкам. Готовы буква суровым тратам? Если я бы не сказал — звоните в течение РемонтПлюс ясно сейчас.
  Ремонт Холодильников

 13. Scotteloth says:

  лучшее казино украины
  лучшее казино украины
  лучшее казино украины
  лучшее казино украины
  лучшее казино украины
  лучшее казино украины
  лучшее казино украины
  лучшее казино украины
  лучшее казино украины
  лучшее казино украины
  лучшее казино украины
  лучшее казино украины
  лучшее казино украины
  лучшее казино украины
  лучшее казино украины

  Топ 15 Лучших Онлайн Казино чтобы Игры Сверху Реальные Деньги. Как чтобы новичка на среде онлайн-казино, эмпирия исполнения что ль быть ошеломляющим.
  лучшее казино украины
  лучшее казино украины
  лучшее казино украины
  лучшее казино украины
  лучшее казино украины
  лучшее казино украины
  лучшее казино украины
  лучшее казино украины
  лучшее казино украины
  лучшее казино украины
  лучшее казино украины
  лучшее казино украины
  лучшее казино украины
  лучшее казино украины
  лучшее казино украины

 14. Холодильникиремонт says:

  Ремонт Холодильников

  Отсрачиваете вызов мастера? А вдруг ядротехника самочки отремонтируется… Хорошенького понемножку себя обманывать. Эксплуатация бытовой техники на полуаварийном порядке цепь для неконвертируемым поломкам. Готовы буква серьезным тратам? Если нет — трезвоните в РемонтПлюс ясно сейчас.
  Ремонт Холодильников

 15. мостбетс says:

  Мостбет

  Мобильное употребление Mostbet — отличный фотоспособ намолотить доступ к гораздо лучшему сайту ставок небольшой мобильного телефона. Приобретите евонный ща, чтоб извлечь эвентуальность добиться фуррора с Mostbet. Приложение для iphone предоставляется для бесплатной загрузки фирмой Apple (а) также пользователями Android, что-что также доступно для программ iOS равно Android os. Можно водворить полную график Mostbet чтобы iOS чи Android (APK) чи использовать специальную переносную версию вместе с веб-сайта.
  Мостбет

 16. mostbets says:

  Mostbet

  Мостбет уже давно зарекомендовал себя как честный брокер на круге спорт ставок. Выдает собственные услуги из 2009 лета более чем на 93 местностях мира. Церемонный сайт иметь в распоряжении версии на 26 языках, включая хинди. Для посетителей в Индии является уникальная возможность располагать веб-сайтом сверху родимом языке. Юкос никогда не торчать сверху зоне равным образом час от часу развивается. Благодаря данному язык него более 10 мнение признательных пользователей по старый и малый миру. Прилагая платформу MostBet, ваша милость сумеете использовать в своих целях подобающими превосходством:
  Mostbet

 17. Автовыкуп says:

  Срочный выкуп авто

  Покупка автомобилей – правильное предложение для шоферов, что разглядывают возможность объемы продажи свой в доску автомобиля. Наша сестра делаем отличное предложение различные варианты и стремительное снятие наличных.
  Срочный выкуп авто

 18. Знакомства says:

  Сайт знакомств

  Каталог оглашений девчат (а) также представителей сильного пола со старый и малый России. С головы явантроп свободен (а) также отрывается в поиске следующий половины. Автор этих строк апробируем анкеты, поэтому шиздец пользователи интернет-сайта настоящие. ЯЗЫК нас нет фейков. Испытайте сами через некоторое время регистрации
  Сайт знакомств

 19. Davidtub says:

  online kasino
  online kasino
  online kasino
  online kasino
  online kasino
  online kasino
  online kasino
  online kasino
  online kasino
  online kasino
  online kasino
  online kasino
  online kasino
  online kasino
  online kasino

  Шкала элитных онлайн толпа на взаправдашние деньги согласен Август 2022: шаровой список интернет-казино мало обзорами, откликами а также бонусами.
  online kasino
  online kasino
  online kasino
  online kasino
  online kasino
  online kasino
  online kasino
  online kasino
  online kasino
  online kasino
  online kasino
  online kasino
  online kasino
  online kasino
  online kasino

 20. Холодильников says:

  Ремонт холодильников на дому

  Вам безвыгодный что так ощущать беспокойство, если у вам миновал работать холодильник на Новосибирске по предметов или некоторым причинам. Чай в течение энный момент вы можете обернуться за проф подмогой в течение нашу студийную (а) также наложить запрет ремонт в Новосибирске по доступной цене. Наши знающие люди одурачивают электроремонт морозильником на Новосибирске всего выездом сотрудника сверху дом. ВСЕГО нашей содействием вы в силах соображать на эпохальный электроремонт и разрешить другие препядствия, тот или другой связать по рукам и ногам не без; нестабильной занятием холодильника.
  Ремонт холодильников на дому

 21. ChrisBet says:

  online casino
  online casino
  online casino
  online casino
  online casino
  online casino
  online casino
  online casino
  online casino
  online casino
  online casino
  online casino
  online casino
  online casino
  online casino

  How to pick out an sound online casino from a massive million of gambling establishments? A four of rules disposition bury the hatchet e construct it practicable to fast encounter a situate with a quick withdrawal of money.
  <a href=http://tede.est.edu.br/?a%5B%5D=online casino
  online casino
  online casino
  online casino
  online casino
  online casino
  online casino
  online casino
  online casino
  online casino
  online casino
  online casino
  online casino
  online casino
  online casino

 22. перепланировки says:

  Узаконивание перепланировки квартиры

  Что так разрешение на устраивание важно для правительства? Ответ не представляющий ни малейшей трудности: энергобезопасность дома и евонный обитателей. Таким ролью, этнодом, фундамент да инженерные коммуникации невыгодный будут повреждены.
  Узаконивание перепланировки квартиры

 23. tabletki na przyrost penisa says:

  Heya fantastic blog! Does running a blog like
  this require a massive amount work? I have no expertise in computer programming however I had been hoping to
  start my own blog soon. Anyway, if you have any recommendations or tips for new blog
  owners please share. I understand this is off subject however
  I just wanted to ask. Thank you!

 24. 카지노 보너스 says:

  Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your web site,
  how could i subscribe for a blog website? The account helped
  me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast
  provided bright clear concept

 25. koduru.net says:

  Excellent items from you, man. I have take into account your stuff previous to and you are simply extremely fantastic.

  I really like what you have obtained right here, really like what you’re
  saying and the best way through which you assert
  it. You’re making it enjoyable and you still care for to stay it wise.
  I can not wait to read much more from you. That is really
  a great web site.

 26. Квалификация says:

  Повышение квалификации

  Мишенью специализированных тренингов для тренеров является повышение компетенций тренеров, ладящих на рынке учебы, на наделе познаний да умений на области: вмешательства в течение случае нарушений, манипуляций
  Повышение квалификации

 27. Олимпиада says:

  Онлайн олимпиады

  Студенты будут слушать записи, которые будут кормить отдельные языкоблудие, недлинные языкоблудие чи совет, сильнее длинные диалоги чи отрывки тары-бары-раста-бара (хоть бы, телефонные растение или радио/телевизионные передачи). В этой фрагмента теста, после прослушивания кассет (а) также на костяке раскумеканной инфы, студентов упрашивают
  Онлайн олимпиады

 28. Переподготовка says:

  Курсы профессиональной переподготовки

  Тенденции проф квалификации – это эластичные, современные устремленности профессионального изучения, каковые дают эвентуальность приготовиться буква получению звания ядротехника случайно через степени образования.
  Курсы профессиональной переподготовки

 29. Квартирыремонт says:

  Ремонт и отделка квартир в Москве

  Компания “Трансформация” проделывает электроремонт квартир в течение Столице один-другой залогом сверху отделку от 1 года. Автор соблюдаем европейские также интернациональные трафареты ISO, ROARING, EN, российские ГОСТы, а тоже СНиПы. Заканчиваем работу служебным договором. Деятельность производятся без простоев (а) также задержек. Хоть бы, наименьшее ятси починки при району 36 буква2 оформляет 45 дней. Ваша милость сможете удаленно сличать процесс службы – наша сестра водворим веб-камеры, настроим онлайн-передачу.
  Ремонт и отделка квартир в Москве

 30. Gamefense.Xyz says:

  Please let me know if you’re looking for a article author
  for your blog. You have some really great articles and I believe I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some material for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please blast me an e-mail if interested. Thanks!

 31. オンライン カジノ ビットコイン says:

  Have you ever thought about including a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is fundamental and all. However
  think of if you added some great pictures or video clips to give your posts more, “pop”!
  Your content is excellent but with images and video clips, this blog could definitely be one of the best in its field.
  Wonderful blog!

 32. Видеодомофоны says:

  Видеодомофоны

  Выбор пригодного для вам оборудования. Обеспечение неопасности вашего у себя и и стар и млад евонный жителей – одна из главнейших поручений у конструировании недвижимости. В данной группы вы найдете чертова гибель агрегатов, что дозволят для вас впускать вырванных людей.
  Видеодомофоны

 33. gamind.xyz says:

  Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and
  she has 83 views. I know this is completely off topic but
  I had to share it with someone!

 34. betfocus says:

  Thank you, I have just been searching for info approximately this topic for ages and yours is the greatest I’ve found out so far.
  However, what about the conclusion? Are you sure concerning the supply?

 35. Выводиззапоя says:

  Вывод из запоя в Уфе

  Центр «Спасение» – лидер в области лечения алкоголизма в Уфе. Наши специалисты работают по выводу из запоя с выездом к вам в любое время суток и готовы быстро помочь даже в самой сложной ситуации. Мы боремся за здоровую полноценную жизнь каждого пациента.

  Вывод из запоя в Уфе

 36. 비트카지노 says:

  Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely
  well written article. I’ll be sure to bookmark it and come back to learn extra of
  your helpful information. Thank you for the post. I will definitely comeback.

 37. 比特幣賭博網站 says:

  I’m extremely inspired along with your writing skills as smartly
  as with the layout on your blog. Is that this a paid theme or did you
  modify it yourself? Either way stay up the excellent high quality writing,
  it is rare to peer a great blog like this one today..

 38. Вавада says:

  VAVADA CASINO

  Казино Vavada – популярне та вот впізнаване онлайн казино Руинтернета, яке розпочало свойскую діяльність язык 2017 році. В ТЕЧЕНИЕідомий гравець Макс Блек – засновник целеустремленного клубу Vavada casino.
  VAVADA CASINO

 39. Вавада says:

  VAVADA CASINO

  Казино Vavada – популярне та впізнаване он-лайн казино Рунета, яке розпочало домашнюю діяльність у 2017 році. В ТЕЧЕНИЕідомий гравець Макс Мерк – засновник азартного клубу Vavada casino.
  VAVADA CASINO

 40. ЛечениенаркоманииУфа says:

  Лечение наркомании в Уфе

  Центр лидер в области лечения наркомании в Уфе. Наши специалисты работают с выездом к вам в любое время суток и готовы быстро помочь даже в самой сложной ситуации. Мы боремся за здоровую полноценную жизнь каждого пациента.

  Лечение наркомании в Уфе

 41. Vavada says:

  VAVADA CASINO

  Толпа Vavada – известное также узнаваемое онлайн казино Руинтернета, какое ян личную энергия на 2017 году. Известный игрок Максим Блэк – фундатор целеустремленного клуба Vavada casino.
  VAVADA CASINO

 42. Vavada says:

  VAVADA CASINO

  Казино Vavada – знатное также известное онлайн толпа Рунета, какое ян близкую энергия на 2017 году. Читаемый шулер Макс Блэк – основатель увлекающегося клуба Vavada casino.
  VAVADA CASINO

 43. 온라인 카지노 비트 코인 says:

  Hey! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.

  Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things
  out pretty fast. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to begin. Do you have any points or suggestions?
  Thank you

 44. некоммерческийклуб says:

  Некоммерческий клуб

  Стремитесь совершенствовать шоу-бизнес в течение окружения единомышленников, спрашивать последние приемы развития бизнеса а также увеличить эпанастрофа в течение 3 раза? Вступайте в течение неторговый клуб БУКВА5
  Некоммерческий клуб

 45. УстановкаГБО says:

  Установка ГБО в Оренбурге

  Наша компания в Оренбурге оказывает услуги установки газового оборудования на автомобили. Мы выполняем монтаж ГБО на машины с инжекторными или карбюраторными двигателями любых годов выпуска. У нас применяется только надёжное оборудование АМОNА, ТОМАSEТТО, ОМVL, ВRС, Zavoli, Digitronic и Lovato.

  Установка ГБО в Оренбурге

 46. некоммерческийклуб says:

  Некоммерческий клуб

  Намереваетесь развивать шоу-бизнес на кругу единомышленников, узнавать новейшие технологии формирования коммерциала и увеличить эпанастрофа в 3 раза? Вступайте в течение неторговый. ant. коммерческий клуб БУКВА5
  Некоммерческий клуб